شهید علی اکبر اکبریان

شهدای وادقان زندگی نامه با نام خدا سخن را آغاز می کنم. سخن از شهیدی مهربان وعزیز وبرادری که روحی بلند وقلبی رئوف وایمانی قوی واز استقامتی چون کوه برخوردار بود. برادری که در خانواده ایی مذهبی ومتدین در سال۱۳۴۷ در قریه وادقان دیده به جهان گشوده. ونام اورا همچون نام فرزند سرور شهیدان حسین […]

پنج شنبه - ۱۵ اسفند ۱۳۹۲
زندگی نامه شهید علی اکبر اکبریان

شهدای وادقان تاریخ تولد ۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ تاریخ شهادت ۱۳ اسفند ۱۳۶۲ محل شهادت طلائیه نام عملیات خیبر گلزار شهید : دارالسلام کاشان

یکشنبه - ۱۱ اسفند ۱۳۹۲
شهید علی اکبر اکبریان